info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

پروژه ها

استادیوم های ورزشی

  • آب بندی استادیوم ورزشی سنندج (کارفرما:اداره کل اماکن ورزشی)
  • آب بندی استادیوم ورزشی یزد (کارفرما:اداره کل اماکن ورزشی)
  • آب بندی استادیوم ورزشی کرج (کارفرما:اداره کل اماکن ورزشی)
  • آب بندی استادیوم ورزشی باشگاه پاس (شهرک اکباتان)
  • آب بندی استادیوم ورزشی قم (کارفرما:اداره کل اماکن ورزشی)
  • آب بندی استادیوم ورزشی رشت (کارفرما:اداره کل اماکن ورزشی)
  • آب بندی استادیوم ورزشی اراک (کارفرما:اداره کل اماکن ورزشی)
  • آب بندی استادیوم ورزشی ساری (کارفرما:اداره کل اماکن ورزشی)