info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

پوشش اپوکسی پلی آمین|

پوشش اپوکسی پلی آمین APG-PFEP–2110

  

  مصارف :

محافظـت سـازه هـای فلـزی و بتنـی غوطـه ور در شـرایط شـیمیایی خورنـده بویـژه در پلانتهای فرآینـدی کارخانـه هـا، قسـمتهای مختلـف تصفیـه خانـه هـای فاضـلاب و شـبکه انتقـال آب و فاضـلاب و ...