ماستیک آسفالت APG-SSPC

  

  مصارف :

 

محافظت از سطوح مغروق در آب شیرین ، آب شور ، محیط های شیمیائی خنثی و قلیائی 

پوشش داخلی و خارجی لوله های بتنی فاضلاب، مدفون در خاک و ...