info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

ضد زنگ اپوکسی|ضد زنگ صنعتی|

ضد زنگ اپوکسی APG-PFEP–2010

  

  مصارف :

آسـتری اکسـید آهـن اپوکسـی پلـی آمیـد یـک نـوع شـاپ پرایمـر بسـیار مقـاوم در برابر زنـگ زدگـی در محیط های خورنـده اسـت. ایـن محصـول مخصـوص سـطوح فـولادی و مخـازن طراحـی شـده و وظیفـه آن حفاظـت ازسـازه هـای فلـزی و خطـوط لولـه در مجـاورت محیـط هـای خورنـده می باشـد.