info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

آستری زینک ریچ اپوکسی پلی آمید –دوجزئی|

آستری زینک ریچ اپوکسی پلی آمید –دوجزئی APG-PFZP–2001

  

  مصارف :

بعنــوان آســتری جهــت رنــگ آمیــزی ســازه هــای فلــزی، ســطوح خارجــی مخــازن و لولــه هــا در پالایشــگاهها، پتروشـیمی هـا و نیروگاههـا ، محیطهـای صنعتـی و دریایـی، بدنـه و عرشـه کشـتی هـا، تاسیسـات تصفیـه فاضـلاب و فرآیندهــای شــیمیائی.