info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

ملات ترمیمی سریع سخت شونده

ملات ترمیمی سریع سخت شونده APG-ASOCRET-RS

   مصارف :

 

APG-ASOCRET-RS جهت اعمال بر سطوح بتنی افقی به ویژه در محیطهای صنعتی و سطوح در معرض تنش های زیاد و سنگین از جمله کف های صنعتی،پارکینگ ها،فرودگاه ها،رمپ ها و سایر سطوح مشابه مناسب میباشد