فوق روان کننده بسیار قوی با عملکرد بالا و دیرگیر، APG-REMICRETE-G650

    مصارف :

بتن خودمتراکم(SCC)

بتن ساخته شده با قالب لغزان

بتن آماده،در جاهایی که نیاز به حمل بتن در فواصل طولانی است

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی های حجیم

بتن ریزی دال ها،پل ها،تونل ها

بتن های با مقاومت بالا در جاهایی که بتن با کارایی بالا،بتن ریزی و تراکم آسان و رسیدن به سطح تمام شده مناسب مورد نیاز باشد

بتن های دارای پوزولان و افزودنی های معدنی