info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر تک جزئی بر پایه امولسیون بیتومن

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر تک جزئی بر پایه امولسیون بیتومن APG-PASTIKOL

  

  مصارف :

 APG-Plastikol لایـه آب بندکننـده و انعطـاف پذیـر اسـت کـه بـه همـراه یـا بـدون الیاف تقویـت کننـده بـر سـطوح بتنـی و ســازه هــای بنایــی کــه درزهــای آنهــا پــر شــده اســت ، در فونداســیون و پــی ســاختمان هــا ، لولــه هــای بتنــی ، مخـازن ، تونـل هـا و... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.