info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

نوار آببند تقویت کننده درز و ترک

نوار آببند تقویت کننده درز و ترک APG-ASO–JOINT–TAPE–2000/2000 S

  

  مصارف :

جهــت آب بنــدی درزهــای حرکتــی موجــود در ســطوح مختلــف، کنجهــا، اتصــالات و فواصــل در تکامــل بــا APG-AQUAFIN-2K/M و APG-SANIFLEX و... مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن مــاده بــرای زیــر ســطوحی کــه قــرار اســت آب بنــدی و یــا کاشــی کاری شــود ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد