آب بند پلیمری دو جزئی نیمه الاستیک APG-TEYAPLAST-2K

  

  مصارف :

 

APG-TEYAPLAST-2K  عمدتاً در موارد ذیل استفاده میشود:

مخازن آب

استخرها

دیوارهای حائل

تراس ها و بالکن ها

اتاق های مرطوب، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ها

نمای ساختمان های بتنی

زیرزمینها (از جهت مثبت و منفی)